DEVRE TATİL ALIRKEN AMAN DİKKAT!

21 Aralık 2011 Çarşamba Yazdır

Son dönemlerde yurdumuzun birçok farklı bölgesinde çeşitli devre tatil projeleri gerçekleştirildiğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, bu projelerde tüketicilerin dikkat etmesi gereken konular hakkında açıklamalarda bulundu.

 

Devre Tatil Nedir?

Mülkiyet payına bağlı olmayarak genelde turizm bölgelerinde belli tarihlerde tatil yapmak hakkıdır. Bu hakkın tapu siciliyle ilgisi yoktur, ayni bir hak olmayıp şahsi bir haktır.

Devre tatil sözleşmeleri, en az üç yıl süre için yapılan ve bu süre zarfında yıl içinde, belirli veya belirlenebilecek ve bir haftadan az olmayacak bir dönem için bir veya daha fazla sayıdaki taşınmazın kullanım hakkının devri ya da devri taahhüdünü içeren ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu, yazılı sözleşme ya da sözleşmeler grubudur.

Devre tatil sözleşmelerine ilişkin usul ve esaslar “Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir. Bu Yönetmelik; başta devre tatil sözleşmeleri olmak üzere, devreli tatil temelli olarak, tüketiciye belirli veya belirlenebilir bir taşınmazın, bir kısmının veya tamamının kullanım hakkını, belirli veya belirlenebilir bir dönem süresince doğrudan veya dolaylı olarak sağlayan sözleşmelere uygulanacaktır.

Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

1 – Sözleşme süresine mutlaka bakılmalıdır. Süre hangi tarihler arasında olduğu sözleşmede yazılı olarak bulunmalıdır.

2 - Devretatil sahibinin devre tatil ünitesindeki hangi hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanabileceği açık olarak belirtilmelidir.

3 – Devre tatilin yıllık aidat bedelinin ne olduğu, ne kadar artırılabileceği net olarak yazılı olmalıdır. Elektrik ve su gibi giderlerinin bu bedele dahil olup olmadığı ayrıca belirtilmiş olmalıdır.

4 –Sahip olunan dönemin 3. Şahıslar tarafından kullanılmasına,3. Şahsa devir edilmesine, satma yada takas etme hakkına sahip olup olmadığı kontrol edilmedir.

5 – Devre tatil konusu tesisin zamanında teslim edilememesi konusunda belirtilen açık olarak belirtilmiş olan cezai şartlar var mı bakılmalıdır.

6 – Mutlaka sözleşmenin imzalı örneği alınmalıdır. Uygun görülmeyen durumda 10 (on) gün içinde cayma hakkı kullanılarak sözleşmeden dönülebilir.

 

Devre Mülk Nedir?

Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde (devreler halinde) müşterek mülkiyet payına bağlı olarak yararlanılmak üzere kurulan bir irtifak hakkıdır.

Eğer satın almak istenilen mülkün tamamı ile kullanımı değil de belirli bir işletim sistemi içerisinde yılın belirli dönemleri kullanım hakkı verilmekte ise, bu sisteme devremülk adı verilmektedir. Bir devremülk alınırken dikkat edilmesi gereken devremülk mü devre tatil mi satıldığıdır. Devremülk alımında mülkün tapusu kişinin üzerine geçmekle beraber devre tatillerde ilgili binanın belirli bir süre için kullanımı satılmaktadır. Dolayısı ile satın almak istediğiniz tatilin kişiye ait bir taşınmaz olarak mı yoksa 20-30 yıl gibi uzun ama belirli bir süre ile kısıtlı olarak sunulan tatil hakkı olarak mı satıldığının araştırılarak durumun öğrenilmesinde büyük faydalar vardır.

 

Devremülkün özelliklerine baktığımızda;

1.      Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli kat mülkiyetine veya kat irtifakına  çevrilmiş veyahut müstakil yapılarda kurulabilir.

2.      Aksi resmi senetle kararlaştırılmadıkça devre mülk hakkının bağlı olduğu pay,   devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirlenir.

3.      Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan ayni haklar kurulabilir. Devre mülk   hakkı devir edilebilir ve mirasçılara geçer.

4.      Bir yıl içindeki devrelerin tamamı tapu sicilinde gösterilmelidir.

5.      Devre mülk hakkının yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 15 günden daha az süreli olmamalıdır.

6.      Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa devre mülk hak sahibi bu hakkın kullanımını başkalarına bırakabilir.

7.      Ana taşınmaz mal ile bağımsız bölümlerin ve müstakil yapıların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine bağımsız bölüm veya yapı üzerinde devre mülk hakkı kurulduğu işaret edilir. Düzenlenecek tapu senedinde de bu husus belirtilir.                                                               

8.      Üzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı veya bağımsız bölümlerin ortak malikler arasında dönem süresi devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları büyük onarım için ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi hususlar devre mülk sözleşmesinde belirlenir. Bu hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devre mülk sözleşmesi resmi senede eklenir ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir.

9.      Kat mülkiyetine çevrilmiş birden fazla bağımsız bölümlerden bazılarının üzerinde devre mülk hakkı kurulması aksi yönetim planında kararlaştırılmamışsa diğer bağımsız bölüm maliklerinin izinlerine bağlı değildir.

10. Devre mülk hakkı sahibi bu hakkın kurulduğu taşınmazların eklenti ve ortak yerlerinden hissesi oranında ve kendisine ait olan süre içinde kullanma hakkına sahiptir.

11. Üzerinde devre mülk hakkı kurulan yapı veya bağımsız bölümün ortak malikleri aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa şüyuun giderilmesini isteyemezler.

12. Devre mülk hak sahipleri kendilerine ayrılan ve tapu sicilinde belirtilen dönem süresi sonunda kullandıkları bağımsız bölüm veya yapıyı sözleşme hükümleri gereğince boşaltmaya ve yeni hak ve dönem sahibine teslime mecburdur.

13. Dönem süresi sonunda tahliye olmadığı takdirde yararlanacak olan dönem sahibinden birisi veya yöneticinin tapu kaydını ve sözleşmeyi talebine ekleyerek  ibraz etmesi halinde mahallin en büyük mülki amirinin emri ile başkaca bir işlem ve tebligata gerek kalmadan derhal zabıtaca boşalttırılır. İdare ve yargı organlarına yapılacak başvuru bu boşaltma işlemini durdurmaz. Tarafların kanundan ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır.

14. Devre mülk hakkı sahiplerinin hak ve borçları yetki ve sorumluluklarının tespit  ve uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, bu konuda sözleşmede veya yönetim  planında hüküm bulunmayan hallerde Türk medeni kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır.

15. Anlaşmazlıklar ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde çözümlenir. 

 

Hakan ERİLKUN


Etiketler