Taşınmazın Mimari Projeye Aykırı Kullanımı

19 Kasım 2013 Salı Yazdır

Ev olsun işyeri olsun, otel hatta fabrika olsun her yapının bir mimari projesi vardır.

Mimari proje olmadan bir arsa üzerine inşaat yapmak hukuken mümkün değildir. Bunun tek istisnası köylerdeki yapılardır. Köylerdeki ev, ahır, samanlık gibi “köylülükle ilgili” yapıların projesi yoktur. Ancak köyde bile olsa fabrika, restoran, mandıra gibi yapıların mutlaka projeleri vardır.

Mimari proje bir mimar tarafından çizilir ve yapı belediye sınırları içinde ise belediye, dışında ise il özel idaresi tarafından onaylanır. Bu projelerin birer örnekleri onaylayan mercilerde saklanır.

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yapılarda da proje olması zorunludur. Kat  mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yapıların projelerini tapu dairesinde bulmak da mümkündür.

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmamış binaların projeleri tapu dairesinde olmaz.

Mimari proje yapının tümünü ve içerdiği bağımsız bölümlerin her birini ayrı ayrı gösteren bir plandır. Her bir cephenin hatta her bir odanın ölçüleri ayrı ayrı bu planda vardır. Ortak alanlar ve ölçüleri de bu planda tek tek gösterilmiştir.

Bütün yapının inşaat aşamasında bu projeye uygun yapılmış olması gerekir. Yapılacak fenni denetimler sonucu projeye aykırı yapılmış olduğu tespit edilen yapılara Belediye veya il özel idaresi tarafından yapı kullanma izni verilmez.

Gerek inşaat aşamasında ve gerekse inşaat tamamlanıp da yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra binada projeye aykırı değişiklik yapılması yasaktır.

Böyle bir değişiklik ancak proje tadilatı yapılıp yetkili mercii tarafından onaylandıktan sonra yapılabilir. Bu değişikliğin tapuya da tescil ettirilmesi zaruridir. Proje tadilatı ancak bir mimar tarafından yapılabilir.

Binadaki ortak alanların daraltılması, işgali, bağımsız bölüme katılması, projede olmayan kapı açılması, kapının yerinin değiştirilmesi, yeni pencere açılması, eskisinin kapatılması, pencere veya kapının daraltılması veya genişletilmesi, yeni duvar yapılması, mevcut duvarın yok edilmesi, balkonun veya işyeri önünün ya da terasın sabit tesisle kapatılması, balkon duvarının demir veya balkon demirinin duvar haline getirilmesi, merdivenin kaldırılması projeye aykırı kullanımdır.

Yine duvarın cam, camın duvar haline getirilmesi, yol ile olan kod farkının değiştirilmesi, bahçenin bağımsız bölüme katılması, kaçak kat yapılması, depnun büyütülmesi projeye aykırı kullanımdır.

Projeye aykırılık tespit edildiğinde belediye görevlilerince ceza yazılmakta ve eski hale getirilesi yönünde rapor tutulmaktadır. Verilen sürede eski haline getirilmediği taktirde belediye araçları ile aykırılık giderilmekte ve masrafları ilgiliden tahsil edilmektedir.

Ayrıca projeye aykırı kullanım Türk Ceza Kanununda “imar kirliliğine neden olma” suçu sayılmıştır. “Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Bu gün yapıların çoğunda imar kirliliği vardır. Projeye aykırılık mevcuttur. Bunu tam olarak denetleyen de yoktur.

 

Gürsel Öcal DÖRTGÖZ

Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

(Hukukçu)


Etiketler