Tapu Bilgileri, Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Verilemez

19 Ocak 2012 Perşembe Yazdır

Tapu bilgileri kişisel bilgi ve belgelerdendir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bu bilgilerin verilmesi mümkün değildir.

Tapu bilgileri kişisel bilgi ve belgelerdendir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bu bilgilerin verilmesi mümkün değildir. Medeni Kanunun 1019. maddesi; “…İlgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir…” hükmündedir.

Tapudan bilgi alabilmek için ilginin kanıtlanması gereklidir.

Bilgi Edinme Kanununun 21. maddesi, “Kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

Kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir.” hükmündedir.

Yine aynı Kanununun “Ticari Sır” başlığını taşıyan 23. maddesi; “Kanunlarda ticarî sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticarî ve malî bilgiler, bu Kanun kapsamı dışındadır.” hükmündedir.

Yine 25. maddesi; “Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır.” hükmündedir.

26. maddesi; “Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluş tarafından aksi kararlaştırılmadıkça bilgi edinme hakkı kapsamındadır.” hükmündedir.

27. maddesi; “Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışındadır.” hükmündedir.

 

 

Gürsel Öcal DÖRTGÖZ

Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

(Hukukçu)Etiketler