ARSA İMAR PLANINDA KISITLIYSA !

4 Mart 2016 Cuma Yazdır

Arsanız, imar planında yeşil alan, yol, okul alanı, park alanı gibi kamusal alana ayrılmış ise Gayrimenkul Hukukçusu Avukat Emre Alcan; idareden taşınmazın gerçek satış bedelinin dava yoluyla talep edilebileceğini açıkladı.

İmar uygulamalarının amacı: İdareler, imara uygun konut alanları oluştururken, diğer taraftan da düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan okul, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil alan, pazar yeri, ibadet yeri ve karakol gibi umumi hizmetlere ait alanlar için gerekli olan arazileri elde etmektir. Bu yerlerin elde edilmesi sırasında arsa sahipleri mağdur edilebilmektedir.

Hukuk devleti ilkesi gereğince, imar planları ve bunların uygulanması amacıyla idarece yapılan düzenlemeler keyfi olmamalı, makul bir şekilde, meşru ve kamusal amaçların gerçekleştirilmesiyle ilgili, Anayasa'nın ikinci kısmında yer alan temel hak ve hürriyetlerle uyumlu, özellikle Anayasa'nın 35. Maddesi ile güvence altına alınan mülkiyet hakkına saygılı olmalıdır.

Çevredeki parsellere imar verilirken, diğer parselin yeşil alan, yol, okul vs. sebeplerle imarsız bırakılması ve yapı yapılmasına izin verilmemesi:
İdarenin imar planından sonra taşınmazı bütçe yetersizliğini ileri sürerek kamulaştırmaması veya takasa konu yapmaması, taşınmaz sahiplerinin uzun yıllar belirsiz bir şekilde bekletilerek mağdur edilmesi sonucunu doğurmaktadır.

Taşınmaz sahibinin, bu şartlar neticesinde taşınmazından faydalanmasının mümkün olmaması sebebiyle taşınmazın değerinin çevredeki imar izinli taşınmazlara göre aşırı derecede düşmesinin yanı sıra, ayrıca taşınmaz sahibi faydalanamadığı taşınmazı için bir de vergi ödemek durumunda kalmaktadır.

Kamulaştırma yapılmaksızın bu şekilde hukuken el atma yoluyla taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkı kısıtlanan taşınmaz mal malikleri mağduriyeti oluşturan idareden “Taşınmaz Mal Bedelinin" tazminini içtihadı gerektirici kararlara bağlı ve dayalı olarak dava yoluyla talep etmeleri artık mümkündür.

Av. Emre Alcan


Etiketler